Systém jakosti

     Systém jakosti jako moderní prostředek kontroly správného fungování organizace a jejích složek používá středisko Dopravní inženýring od roku 2000. Jeho zavedení inicioval stále stoupající tlak na kvalitu práce a její porovnávání za jasně definovaných podmínek. Výsledkem je zavedený a plně funkční systém jakosti podle evropské normy ČSN EN ISO/IEC 17025 - Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří, který byl v roce 2002 úspěšně ověřen národním akreditačním orgánem a potvrzen vydáním osvědčení o akreditaci zkušební laboratoře, registrované pod číslem 1305.
Každoroční prověřování fungování systému jakosti ze strany akreditačního orgánu pak potvrzuje kvalitu a rozvoj prováděné práce na úrovni evropských standardů a zároveň představuje doklad o plné kompatibilnosti s ostatními akreditovanými zkušebními laboratořemi stejného zaměření.
     Úzká provázanost činnosti zkušební laboratoře s ostatními organizačními složkami v rámci střediska rozšiřuje oblast působnosti systému jakosti i na tyto složky. Nepřímo tak působí i na kvalitu prováděné práce mimo vlastní laboratoř, což pozitivně vede k neustálému zlepšování střediska jako celku.

Manažer jakosti

Patrik Grabec, Ing.