Detekce inženýrských sítí, detekce překážek pro řízený protlak

     Detekce inženýrských sítí a jiných překážek (staré základy a zdi, stavební suť, balvany, skalní podloží apod.) pro protlaky je prováděna podrobným měřením GEORADAREM. V zájmovém prostoru je možné ověřit existenci sítí uvedených v mapách, upřesnit jejich polohu a hloubku, doplnit mapu o sítě v ní nezakreslené (neznámé a opuštěné) a o jiné překážky a pak stanovit optimální trasu pro protlak tak, aby se překážkám vyhnul.Na obrázku je prostorový 3D model horninových prostředí na ulici Údolní v Brně.
Model zobrazuje průběh geologického rozhraní a rozmístění objektů ve vertikální i horizontální rovině.
Trasa protlaku (žlutá přerušovaná čára) je vymezena tak, aby se vyhnula zjištěným překážkám.