Posuzování hloubky a integrity pilot

     Posuzování hloubky a integrity pilot a štěrkových pilířů se provádí velmi detailním měřením GEORADAREM. Kromě určení délky piloty nebo pilíře je možné určit tvar a vnitřní strukturu, polohu výztuže, a dále nehomogenity v materiálu a poruchy integrity.

Posuzování hloubky a integrity pilot

Georadarové proměření piloty

Lokalizace poruchy v pilotěPři kontrole integrity pilot byla zjištěna anomálie a následně vrtem objevena dutina v pilotě.

Určení tvaru štěrkopískové piloty.


V měkkých horninách se dřík piloty roztahuje až na dvojnásobek průměru.

Kontrola kotvení opěrné stěnyNa obrázku je zachycen hloubkový řez horninovým prostředím kolmo na opěrnou zeď v trase realizované kotvy na lokalitě Třebovice. Z měření vyplývá, že zájmová kotva je zapuštěna do křídového podloží. Změna trasy kotvy je způsobena přechodem přes geologické rozhraní, která jsou doprovázena odporem zemin.